Adattárház


Milyen céllal kezeljük személyes adatait?

Konszernszintű, egységes jelentések készítése érdekében a CA Immo adattárházakban tárolja, kezeli és továbbítja a bérlői és beszállítói adatokat, valamint a CA Immo belső ügyintézőinek adatait.

Milyen jogalappal kezeljük személyes adatait?

Az adatok kezelése az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a CA Immo jogos érdekén alapul. A CA Immo jogos érdeke a konszernszintű portfólió-értékelések készítésében áll. A bérlői adatokat a CA Immo csak álnév alatt továbbítja.

Kinek továbbítja a CA Immo az Ön személyes adatait?

Az adatok konszernen belüli továbbítására csak annak érdekében kerül sor, hogy az alapkezelő társaságok el tudják látni operatív ügyviteli feladataikat. A belső címzettek közé tartozik a felügyelőbizottság, a konszern elnöksége, a tőkepiac-finanszírozási részlegek, az értékelés-, vagyon- és beruházáskezelés, illetve a kontrolling. Ezenkívül az adatok a központi IT-rendszer működése alapján és a felügyeleti tevékenységek során kerülnek továbbításra. Az adatok továbbítása egy külső IT-szolgáltató, könyvvizsgáló, vegyesvállalati partnerek és lakástulajdonosi közösség részére történik. Az adatbiztonság garantálása érdekében a CA Immo adatfeldolgozói szerződést kötött a külső IT-szolgáltatóval. A bérlői adatokat a CA Immo csak álnév alatt továbbítja.

Menny ideig őrzi meg a CA Immo az Ön személyes adatait?

A CA Immo 10 évig őrzi meg az adatokat az adattárházban.

Milyen jogok illetik meg Önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan?

Az EU általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) az alábbiakban bemutatott jogokat biztosítja Önnek mint érintettnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezések egymás kiegészítései, így Ön csak az adatai helyesbítését, illetve kiegészítését vagy azok törlését kérheti.

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a CA Immo hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) tárolja és kezeli az Ön személyes adatait, Ön bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférési jog

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a CA Immonál az Ön személyével kapcsolatosan tárolt adatok forrásáról, kategóriáiról, tárolásának időtartamáról, címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról és módjáról.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Ha az Ön CA Immo által kezelt személyes adatai tévesek vagy hiányosak, Ön kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérheti továbbá jogtalanul kezelt adatainak törlését is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem egyértelmű, hogy a személyével kapcsolatosan kezelt adatok tévesek vagy hiányosak-e, vagy az adatkezelés jogtalanul történik-e, a kérdés végleges tisztázásáig kérheti az adatkezelés korlátozását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön – különleges és Ön által indokolandó esetekben – akkor is jogosult az adatkezeléssel szemben tiltakozni, ha a személyes adatai helyesek és hiánytalanok, és az adatkezelés a CA Immo részéről jogszerűen történik.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a CA Immonál az Ön személyével kapcsolatosan kezelt, Ön által megadott adatokat a CA Immo által meghatározott, géppel olvasható formátumban kézhez venni, vagy a CA Immot ezeknek az adatoknak az Ön által megnevezett harmadik fél részére történő továbbításával megbízni, amennyiben a címzett ezt a CA Immo részére technikailag lehetővé teszi, és az adattovábbítást sem ésszerűtlen ráfordítás, sem törvényben előírt vagy a CA Immo vagy harmadik fél részéről fennálló egyéb titoktartási kötelezettség vagy titoktartási szempont nem akadályozza.

A panasztételhez való jog

Ön jogosult továbbá az adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni, ha véleménye szerint az Önt érintő személyes adatok kezelése ellentétes az EU általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) rendelkezéseivel.

Kihez fordulhat az érintettként Önt megillető jogok érvényesítése érdekében?

A fenti jogok érvényesítésével kapcsolatban kérjük, forduljon írásban (levélben a CA Immo iroda Ön által választott egyikének címezve [itt] vagy e-mailben) a CA Immo adatvédelmi koordinációs csoportjához (dsb@caimmo.com)

Hogyan veheti fel a kapcsolatot a CA Immo adatvédelmi tisztviselőjével?

Az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot: dsb@caimmo.com