A szerződés kölcsönös teljesítése és a hozzáférés ellenőrzése


Adatok kezelése a szerződés kölcsönös teljesítése érdekében?

Milyen célból történik az Ön személyes adatainak kezelése?

A CA Immo személyes adatait a szerződés kölcsönös teljesítése érdekében, azaz ingatlanvásárlás és -eladás, ingatlanlízing, épület-karbantartás, ingatlanbecslés illetve az Ön által a CA Immo részére adott megrendelések létrehozása, végrehajtása és lezárása, az Ön által nyújtott szolgáltatások elfogadása érdekében, valamint számlázás, az üzlettel kapcsolatos számvitel és archiválás, valamint az Ön és a CA Immo közötti üzleti kapcsolathoz kapcsolódó kísérő folyamatok, pl. hitelképesség-ellenőrzés, a teljesítmény javítása vagy a kapcsolódó óvintézkedések végrehajtása érdekében kezeli.

Az adatok származása

A CA Immo a közvetlenül Öntől gyűjtött személyes adatokon kívül más forrásból származó személyes adatokat is kezel: A CA Immo a nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (például cégnyilvántartás, földhivatali nyilvántartás, internet) vagy hitelminősítő ügynökségektől, alkuszoktól és az Ön házkezelőjétől származó személyes adatokat kezel. A CA Immo a projektek megvalósítása (lízing kiépítéssel és anélkül, ingatlanprojektek megvalósítása, ingatlanvásárlás és -eladás stb.) érdekében olyan személyes adatokat is kezel, melyeket a projekt keretében más ügyfelektől és szállítóktól kap (ilyenek pl. az ügyfelek szerződéseivel kapcsolatban eljáró szolgáltatók, többek között alkuszok, ipartestületek jogászok stb. illetve a CA Immo beszállítóinak alvállalkozóitól kapott adatok).

Milyen jogalap alapján történik az Ön személyes adatainak kezelése?

Ameddig az ön személyes adatainak fent említett célokból történő kezelése kötelező a szerződés teljesítéséhez, addig az adatkezelés jogalapját a szerződés teljesítése alapozza meg (GDPR 6. cikkely 1. bek. b pont). Amennyiben az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükségesnél nagyobb mértékben kell feldolgozni, és nem áll rendelkezésre külön beleegyezés (GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont), akkor az Ön adatainak kezelési jogalapja a fennálló jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikkely 1. bek. c pont) illetve a CA Immo fenti adatkezeléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont). Ilyen jogos érdek különösen a forgalmi statisztikák létrehozása, a közvetlen üzletszerzés, a CA Immo üzleti folyamatainak hatékony kialakítása és az ügyfélkapcsolatok fenntartása.

Kinek továbbítja a CA Immo az Ön személyes adatait?

A CA Immo egy mátrixszervezetnek megfelelően van szervezve, egy osztrák és egy németországi központi egységgel. A CA Immo-csoporton belüli részlegek vagy alkalmazottak az ügyfelektől és beszállítóktól származó adatokat kapnak, amelyek a szerződéses, jogi kötelezettségek teljesítéséhez és a jogos érdekek védelméhez (felügyeleti feladatok, jelentéstételi struktúrák, hálózatfenntartás) szükségesek. 

Ezenkívül a CA Immo rendelkezik leányvállalatokkal kötött megbízási szerződésekkel, amelyek alapján az ingatlancégek ügyfeleinek és szállítóinak személyes adatai továbbíthatók a megfelelő alapkezelő társaságoknak. 

Ezenkívül a CA Immo leányvállalatai számára egy kapcsolati adatbázist működtet, amelynek keretében a leányvállalatok ügyfeleinek és beszállítóinak személyes kapcsolattartási adatai továbbíthatók az alapkezelő társaságoknak.

Végezetül lehet, hogy a CA Immo-nak az Önnel fennálló üzleti kapcsolat részeként esetleg meg kell osztania adatait vállalkozókkal vagy szolgáltatókkal.

A címzettek kategóriáinak listája illetve az adatok harmadik országba történő továbbításához szükséges adatok itt találhatók. Ezek európai és Európán kívüli országok is lehetnek, a CA Immo azonban az adatok Európán kívülre történő továbbítása esetén gondoskodik az adatok európai adatvédelmi szabványok szerinti védelméről.

Mennyi ideig tárolja a CA Immo személyes adatait?

A CA Immo alapvetően a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamig tárolja az Ön adatait. A CA Immo-nak ezenkívül többféle adatmegőrzési kötelezettségnek is eleget kell tennie, amelyek értelmében a CA Immo köteles megőrizni személyes és szerződéses adatokat a szerződés megszűnése után is például a vállalati megőrzési követelmények értelmében, a CA Immo pedig addig tárolja az adatait, ameddig Önnel szemben az Önnel fennálló üzleti kapcsolat keretében jogi igény érvényesíthető.

CA Immo helyiségeihez, vagyontárgyaihoz és építési helyszíneihez történő hozzáférés szabályozása

Milyen célból történik az Ön személyes adatainak kezelése?

A CA Immo a személyes adatok (pl. név, dátum, felkeresett személy/cég) a CA Immo helyiségeibe történő belépés ellenőrzése céljából, illetve az épület biztonsága valamint a munkatársak és az üzleti titkok védelme érdekében kezeli. A CA Immo ezenkívül az építési helyek hozzáférés-szabályozása érdekében is kezel személyes adatokat (pl. név, igazolványszám, vállalat, dátum és idő, fénykép az azonosítás elvégzéséhez, videofelvételek) az ingatlanprojektek megvalósítása keretében, az épületek biztonsága, az építési helyszínek felügyelete és a külföldiek alkalmazásáról szóló törvénynek történő megfelelés céljából.

Milyen jogalap alapján történik az Ön személyes adatainak kezelése?

Amennyiben nem áll rendelkezésre külön beleegyezés (GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont), akkor az Ön adatainak kezelési jogalapja a fennálló jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikkely 1. bek. c pont) illetve a CA Immo fenti adatkezeléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikkely 1. bek. f pont). Ilyen jogos érdek KÜLÖNÖSEN az épületbiztonság, valamint a CA Immo meglévő ingatlanjainak és építési helyszíneinek felügyelete és az oda történő belépés felügyelete.

Kinek továbbítja a CA Immo az Ön személyes adatait?

Az adatokat a csoporton belül csak oly mértékig cserélik, hogy a vállalat vezetése és a műszaki részleg elvégezhesse az operatív ügyviteli feladatokat; erre ezenkívül a centralizált informatika és a felülvizsgálatok során van szükség. Szükség esetén az adatokat külső szolgáltatóknak, például objektum-/épületkezelőknek, informatikai / video-biztonsági szolgáltatóknak, biztosítótársaságoknak, építési terület logisztikai szakembereinek / általános vállalkozóknak (az építési folyamat felépítésétől függően), hatóságoknak, jogi képviselőknek, közjegyzőknek és bíróságoknak továbbítják.

Mennyi ideig tárolja a CA Immo személyes adatait?

Amennyiben a CA Immo-ra nem vonatkozik egyéb törvényes adatmegőrzési kötelezettség, a CA Immo az adatokat az építési helyszínek felügyelete esetén az építkezés elkészültétől számított 12 hónapig, hozzáférés-szabályozás esetén pedig 12 hónapig tárolja. A videoanyagok megőrzési ideje legfeljebb 72 óra. Ez az időtartam jogi igények érvényesítése esetén meghosszabbítható.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679 sz. EU-rendelet) Önnek, mint érintett személynek bizonyos jogokat biztosít, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Ne feledje, hogy ezek kiegészítik egymást, ezért csak az adatok helyesbítését vagy kiegészítését illetve azok törlését kérheti.

A hozzájárulás visszavonása

Abban az esetben, ha a CA Immo az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikkely 1. bek. a pont) tárolja és kezeli személyes adatait, akkor Önnek joga van arra, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhassa. Ez azonban visszavonás időpontjáig nem érinti a feldolgozás jogszerűségét.

A tájékoztatáshoz való jog

Jogosult bármikor felvilágosítást kérni az Ön személyével kapcsolatos, CA Immo által kezelt adatok származásáról, kategóriájáról, címzettjéről, az adatkezelés céljáról illetve az adatkezelés módjáról.

A helyesbítéshez és törléshez való jog

Amennyiben a CA Immo pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérelmezheti továbbá a jogellenesen kezelt személyes adatok törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben nem biztos abban, hogy az Ön személyes adatai helytelenek vagy hiányosak-e, illetve jogtalanul vannak-e kezelve, a kérdés tisztázásáig jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Tiltakozási jog

Joga van tiltakozni a személyes adatok kezelésével szemben, akkor is, ha azok helyesek és teljes körűek, valamint a CA Immo azokat jogszerűen kezeli. Ez azonban csak bizonyos, Ön által megindokolandó helyzetekben lehetséges.

Az adatok átvételéhez való jog

Jogában áll megkapni a  CA Immo által Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat géppel olvasható formában, illetve kérheti a CA Immo-t, hogy ezeket az adatokat egy Ön által meghatalmazott harmadik fél részére továbbítsa, feltéve, hogy ez a CA Immo részéről műszaki szempontból lehetséges és nem jár ésszerűtlenül nagy terheléssel illetve nem ütközik törvényes vagy egyéb titoktartási kötelezettségbe illetve a CA Immo vagy a harmadik fél bizalmassági megfontolásaival.

Panasztételi jog

Végül Ön jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi Hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679 sz. EU-rendelet) megsértésével történik.

Kihez fordulhat a jogai érvényesítésével kapcsolatban?

A fenti jogok érvényesítésével kapcsolatban kérjük, forduljon írásban (levélben a CA Immo iroda Ön által választott egyikének címezve [itt] vagy e-mailben) a CA Immo adatvédelmi koordinációs csoportjához (dsb@caimmo.com)

Bár a CA Immo folyamatosan törekszik az Ön adatainak védelmére és integritásának megőrzésére, nem zárhatók ki az esetleges nézeteltérések. Ha álláspontja szerint a CA Immo nem megfelelő módon használja, jogában áll a CA Immo adatvédelmi koordinációs csoportjához (dsb@caimmo.com) fordulni. Emellett Önnek joga van fellebbezni az adatvédelmi hatósághoz.