Adatvédelmi szabályzat – kamerás megfigyelőrendszer


Az Adatkezelő a tulajdonában lévő ingatlanok egyes területeire kiterjedően kamerás megfigyelőrendszert telepített. Az érintett ingatlanok címe és a megfigyelt területek felsorolása megtalálható megfigyelt területek listájára (a továbbiakban: „megfigyelt terület(ek)").

Az adatkezelés során a megfigyelt területeken tartózkodó személyek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az alábbiakban részletesebb információk találhatók a fenti adatkezeléssel kapcsolatban.

1. AZ ADATKEZELŐ

Az érintett területek megfigyeléséért és az ezzel kapcsolatos adtakezelésért felelős Adatkezelőre vonatkozó információk megtalálhatók megfigyelt területek listájára (a továbbiakban: „Adatkezelő(k)"). Adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba: [Köztelek utca 6., 1092 Budapest] illetve dsb@caimmo.com.

2. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő a megfigyelőrendszerrel készített felvételek révén az alábbi személyes adatokat gyűjti:

  • Az érintettekről készült felvételek (megjelenés, viselkedés), illetve a felvétel helyszíne (térbeli elhelyezkedés, a kamera helye), gépjárművek forgalmi rendszáma.
  • Ha a megfigyelés nem kizárólag valós időben történik, akkor az Adatkezelő a felvétel időpontjára vonatkozó adatokat (dátum, időpont, a felvétel kezdete és vége) is kezeli.
  • Egyéb információ, amely a személyről a videofelvétel során ismertté válik.

Az adatkezelésre az alábbi célok egyikéből kerül sor. A megfigyelőrendszerrel végzett megfigyelések célja megtalálható megfigyelt területek listájára:

  • Vagyonbiztonság 

A megfigyelőrendszer használatának célja az épületek, mélygarázsok és az Adatkezelőhöz rendelt egyéb létesítmények védelme, illetve a bűncselekmények és egyéb jogsértések rögzítése. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

  • Beléptető-rendszer:

Amennyiben a megfigyelőrendszer használatára a tulajdonos, illetve a belépésre jogosult felhasználók épületekbe, ingatlanokba és elzárt területekre történő belépésének ellenőrzése érdekében kerül sor, akkor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

3. A TÁROLÁS IDŐTARTAMA ÉS ANNAK HELYE

A videofelvételek tárolására általában maximum 72 óráig kerül sor, ezt követően azok törlésre kerülnek. Egyes esetekben a tárolás időtartama hosszabb lehet, ha ez a jogsértések vizsgálata, jogi igények érvényesítése vagy bizonyítékok védelme, illetve megőrzése érekében szükséges.

Valós idejű megfigyelés során felvételek nem kerülnek mentésre. Az, hogy egy adott területen valós idejű megfigyelés történik-e, itt ellenőrizhető: megfigyelt területek listájára.

A tárolás helyével kapcsolatban további információt az alábbi linken talál: [a tárolás helyeinek listájára mutató link].

4. ESEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ ADATOK KÖZLÉSE

Biztonsági esemény bekövetkeztekor (jogsértések vizsgálata, jogi igények érvényesítése, vagy bizonyítékok védelme illetve megőrzése céljából) a létesítmények biztonsága érdekében készült felvételek kiértékelésre kerülnek, és a 2. pontban felsorolt adatokon kívül az alábbi adatok kezelésére is sor kerül: az érintettek személyazonossága, amennyiben ez az értékelő számára a felvétel alapján megállapítható, valamint az érintettek szerepe (pl. elkövető, áldozat, tanú), amennyiben ez a felvétel alapján megállapítható.

Biztonsági esemény esetében a fenti adatok (jogsértések vizsgálata, jogi igények érvényesítése vagy bizonyítékok védelme, illetve megőrzése céljából) továbbításra is kerülhetnek az alábbi címzettek részére, ha ez az adott esetben az elérni kívánt cél tekintetében arányos és szükséges:

  • illetékes hatóságok vagy bíróságok (bizonyítékok megőrzése érdekében büntetőügyekben)
  • bíróságok (bizonyítékok megőrzése érdekében polgári peres ügyekben)
  • biztosítók (kizárólag a kárigények rendezése érdekében)

Amennyiben adatkezelést az Adatkezelő nevében adatfeldolgozó végzi, az erre vonatkozó információ itt található meg: megfigyelt területek listájára.

Valós idejű megfigyelés esetében általában nem kerül sor a biztonsági esemény értékelésére, illetve az adatok harmadik személy részére történő továbbítására. Ha a megfigyelést az Adatkezelő nevében vagyonvédelmi társaság végzi, az erre vonatkozó információ itt található meg: megfigyelt területek listájára.

5. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI

Az érintettek jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt adataik eredetéről és kategóriáiról, a tárolás időtartamáról, a címzettekről, amelyek számára adataik továbbításra kerültek, valamint az adatkezelés céljáról és jellegéről. 

Ha az Adatkezelő által kezelt adatok helytelenek vagy hiányosak, akkor az érintett kérheti az adatok helyesbítését, illetve kiegészítését. Kérheti továbbá a jogszerűtlenül kezelt adatok törlését is. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ez kizárólag a helytelen, hiányos illetve jogszerűtlenül kezelt adatokra vonatkozik. Ha nem egyértelmű, hogy az érintettre vonatkozóan kezelt adat helytelen, hiányos vagy kezelése jogszerűtlenül történik-e, az érintett a kérdés tisztázásáig kérheti az adatok kezelésének korlátozását. Felhívjuk a figyelmet, hogy e jogok egymást kiegészítő jellegűek, tehát az érintett vagy az adatai helyesbítését vagy kiegészítését, illetve azok törlését kérheti.

Az érintett az általa megindokolt esetben akkor is tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha adatai egyébként helyesek és hiánytalanok, továbbá az Adatkezelő jogszerűen kezeli azokat.

Ha kérdése van, vagy élni kíván jogaival, kérjük lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a dsb@caimmo.com címen. Mindent megteszünk személyes adatainak védelmében, ugyanakkor nem zárható ki, hogy adatainak felhasználását illetően vita merül fel. Ha úgy véli, hogy adatainak kezelésére jogszerűtlenül kerül sor, akkor adatvédelmi tisztviselőnk megkeresésén kívül az illetékes adatvédelmi hatóságnál is panasszal élhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 683-5969, +36 (1) 391 1400) , továbbá eljárást is kezdeményezhet a hatáskörrel rendelkező bíróság előt.